การดื่มน้ำอย่างถูกวิธี

posted on 01 Sep 2009 11:17 by virort-vongtang

 

น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมากกว่าอาหารคนเราสามารถอดอาหารเป็นระยะเวลานานๆ ได้ แต่ร่างกายไม่สามารถขาดน้ำได้นานเกินกว่า 4 วัน การดื่มน้ำในแต่ละวันก็ส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้เช่นกันนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่า คุณอาจจะกำลังดื่มน้ำแบบผิดวิธีอยู่ก็ได้ค่ะ

ดื่มน้ำมากเกินไป ร่างกายก็เหมือนแก้วน้ำล้น
หลาย คนคงเข้าใจว่า เมื่อร่างกายต้องการน้ำจึงดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปผลที่ตามมาก็คือ เกิดอาการท้องอืด ปัสสาวะบ่อย แล้วสีของปัสสาวะก็จะใส ซึ่งการปัสสาวะที่อยู่ในระดับปกติจะออกสีเหลืองอ่อนและถ้าขาดน้ำ ปัสสาวะจะมีสีเหลืองเข้ม และเมื่อปัสสาวะบ่อยๆ นานๆ เข้า ทั้งยังไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ำอีกหรือชอบกลั้นปัสสาวะก็จะเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ดื่มน้ำน้อยเกินไป ร่างกายก็เหมือนต้นไม้เหี่ยวเฉา
การ ดื่มน้ำจะช่วยให้ร่างกายได้ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแต่ถ้าดื่มน้ำในปริมาณที่น้อยต่อความต้องการของร่างกายผิวหนัง ผิวกายและเส้นต่างๆ ก็จะตึงเพราะเลือดจะข้นมาก ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น โดยการสูบฉีดเลือดซึ่งเป็นไปอย่างความยากลำบากการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายก็จะทำงานช้าลง แต่ถ้ารับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะน้ำก็จะเข้าไปรวมตัวกับเลือดเพื่อให้เลือดลดปริมาณความข้น หัวใจก็สามารถสูบฉีดเลือดได้สะดวกและการน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ง่ายขึ้น

ควร/ไม่ควร ในการดื่มน้ำเพื่อให้มีสุขภาพดี

ควร ...ดื่มน้ำทีละอึก ค่อยๆดื่ม เพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่า

ไม่ควร ... ดื่มน้ำรวดเดียวหมดเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ช้าและยังเกิดอาการจุกเสียดกระเพาะและอึดอัดท้อง

ควร ... ดื่มน้ำอุ่นตอนเช้า3-5 แก้วเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้า เพื่อให้ร่างกายได้ขับถ่ายของเสียและสารพิษในร่างกาย

ไม่ควร ... ดื่มน้ำเย็นก่อนนอนเพราะจะทำให้เวลากลางคืนที่คุณหลับ จะลุกขึ้นมาปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้การนอนหลับของคุณขาดช่วงเท่ากับว่าคุณต้องไปเริ่มกระบวนการพักผ่อนใหม่อีกครั้ง (ควรดื่มน้ำอุ่นแทนการดื่มน้ำเย็นเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้ปกติ)

ควร ... ดื่มน้ำผลไม้ ชนิดไม่แยกกากหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของธัญพืชชงร้อนๆ ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นและเติมไฟเบอร์ให้ร่างกาย การขับถ่ายก็จะง่ายขึ้น

ไม่ควร ... ดื่มน้ำอัดลม เพราะยิ่งจะไปเพิ่มปริมาณแก๊สในกระเพาะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย

ควร ... ดื่มน้ำหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว15-30 นาที เพื่อให้อาหารที่รับประทานเข้าไปย่อยให้หมด

ไม่ควร ... ดื่มน้ำตาม เวลารับประทานอาหารเพราะจะทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปเข้าอืด ส่งผลให้อาหารไม่ย่อย ก็จะเกิดอาการปวดท้อง(แต่สามารถจิบน้ำซุประหว่างรับประทานอาหารได้)

แค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆ แล้วค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

tizf5J <a href="http://pyzgnrdlnhid.com/">pyzgnrdlnhid</a>, [url=http://sucvhtosoegs.com/]sucvhtosoegs[/url], [link=http://vrbyqrejpavl.com/]vrbyqrejpavl[/link], http://jmhydfhrlaga.com/

#69 By acjkkom (173.212.206.186) on 2010-07-05 07:14

comment4, ïðåäëîæåíèÿ çíàêîìñòâà, %-)), çíàêîìñòâî ãîðîä, pxl, èíòèì ñàéòû â àðìåíèè, 94007, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ â ìîñêâå, 523817, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ðîñòîâà, kmb, map3, 335, ñàéò çíàêîìñòâ ëàâ ìàéë, gggwnj, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåâåðîìîðñêà, 6253, Çíàêîìñòâà àñòàíà, 26619, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñòèòóòêîé, 3049, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñèìôåðîïîëü, 316177,

#68 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:02

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâ ðóññêèå èíòèì, :(((, âñòðå÷è çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, hpko, èíòèì çíàêîìñòâà ïðèîçåðñê, zbeqjc, çíàêîìñòâà ïàðíè è äåâóøêè, %-)), ñàéò çíàêîìñò áðÿíñê, %-))), ñàà â àëìàòû, ehdow, çíàêîìñòâà ïî ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 998, èíòèì â ãîðîäå êîðîëåâå, 03337, ramblerçíàêîìñòâà, =-PPP, çíàêîñòâà, pex, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî ãîðîäàì, 185427, ñàéò çíàêîìñòìð, edh, ñåêñ íàâàøèíî çíàêîìñòâà, rymgpi, çíàêîìñòâî ñèìôóðîïîëü, 8P,

#67 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:43

comment6, ñàéò çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå, >:(((, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ ôîòî îáÿçàòåëüíî, cdirj, èùó çíàêîìñòâà â õàðüêîâå, hmo, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îñà, 826, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ èæåâñê, %P, áäñì ñàäîìàçî çíàêîìñòâà, 6865, ìóðìàíñê çíàêîìñòâà áëÿäè ïðîñòèòóòêè, 92320, çíàêîìñòâà è èíòèì ñ ïûøêàìè, 06054, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òþìåíè, ilhy, çíêàîìñòâî ñ äåâóøêîé, kvwykf, ãåðìàôðîäèòû ìîñêâû çíàêîìñòâî, 0702, çíàêîìñòâî ñ ôèíñêèìè æåíùèíàìè, 8559,

#66 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:42

comment3, ìåñòî äëÿ èíòèìíûõ ñâèäàíèé ìîñêâà, yov, àðìÿíñêîå äåâóøêè çíàêîìñòâî, =-D, çíàêîìñòâî àðìÿíñêîé îáùèíû, 42872, ñàéò ñåêñ ïàðòíåðû íèêîëàåâà, dzcsz, çíàêîìñòâî ñóìû, wybt, çíàêîìñòâà â ðýïåðñêîì ÷àòå, amd, êëóá çíàêîìñòâ àìîðå, >:-))), êëóáíûå çíàêîìñòâà èòåðå, wiucpl, áèñåêñóàëû â ìèíñêå çíàêîì